دانلود پاورپوینت اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک

دانلود پاورپوینت اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک,پاورپوینت اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک,اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک,منبع استراتژیک,اطلاعات
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود پاورپوینت اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بخشی از محتوای متن:

دوگانگی اطلاعات :

1- لبریز اطلاعات

رشدحجم اطلاعات حاصل ازوجودفناوری ها مانند: پست الکترونیک، پایگاهها وبانکهای اطلاعاتی، رسانه های دیجیتالی و ...

2- عدم وجوداطلاعات کافی

فقدان یا کمبود اطلاعات ناشی ازتغییرات سریع وغیرمنتظره درمحیط های کسب وکاروجستجوی اطلاعات مرتبط به مثابه جستجوی سوزن درانبارکاه است.

عدم درک وتلقی اطلاعات به عنوان دارایی استراتژیک ازمسایل اساسی مدیران وسازمان هاست.

ضرورت تعریف نیازهای اطلاعاتی درزمان، چارچوب وقالب مشخص باطراحی وانتخاب ابزارها ازقبیل : سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد، پایگاه داده هاوخدمات هشداردهنده امری الزامی واجتناب ناپذیر است.

مدل نیک ویلارد

نیک ویلارد مدلی را جهت مدیریت منابع اطلاعات موثرارایه کرده که ازپنج فعالیت اصلی تشکیل می شود.

1. تشخیص : تشخیص اینکه چه اطلاعاتی وجوددارد؟ وچگونه تشخیص وکدبندی می شود.

2. تملک : چه کسی مسئولیت موجودیت های اطلاعاتی مختلف را به عهده داردوآنهارا هماهنگ می نماید.

3. هزینه وارزش : مدلی برای قضاوت درموردخریدواستفاده ازفناوری

4. توسعه : افزودن ارزش اطلاعات ویا ایجاد انگیزه برای تقاضا

5. بهره برداری وانتفاع : حداکثرکردن ارزش اطلاعات برای ایجاددرآمد.