پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

مبانی نظری و پیشینه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 21

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ... 21

2-3- جای پارك.. 22

2-4- فضا – ساعت... 22

2-5- جابجایی (واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ... 22

2-7 -تقاضای پارکینگ... 23

2-8-تعیین میزان تقاضای پاركینگ... 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربری و تقاضای پاركینگ... 23

2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پاركینگ... 24

2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركینگ... 25

2-12- سطح توقف خودرو. 25

2-13- حریم و استانداردهای فضای پارك.. 25

2-14- ترافیك... 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک... 26

2-16- مدیریت ترافیک... 27

2-17- تسهیلات ترافیک... 27

2-18- پارکینگ... 28

2-19- پاركینگ عمومی.. 28

2-20- دسترسی به پاركینگ... 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم. 30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ... 30

2-23- اشباع پارکینگ... 31

2-24- محل پارکینگ... .32

2-25-تولید سفر. 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد. 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین.. 34

2-28- تقسیم بندی پارك حاشیه ای بر اساس مدت توقف... 37

2-29- استانداردهای خودرو. 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ... 38

2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40

2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارك حاشیه ای.. 41

2-33-اهمیت احداث پاركینگهای طبقاتی.. 42

2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یك واحد پاركینگ... 43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور. 43

2-36- شاخص های مكان یابی كاربریهای شهری.. 45

2-37- تأسیسات پارکینگ... 48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ... 52

2-39-انواع پارکینگ... 52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک.. 55

2-41- مشکلات احداث پارکینگ... 63

2-42- سازۀ پارکینگ... 63

2-43-مدیریت پارکینگ... 64

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ... 66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

2-47- مكانیابی.. 71

2-48-مکان یابی پارکینگ... 71

2-49- اهمیت مكانیابی صحیح در استقرار پاركینگهای عمومی.. 72

2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ... 73

2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 74

2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. 75

2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. 75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ... 76

2-55-نتیجه گیری.. 80