پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو

مبانی نظری و پیشینه مکان یابی مناطق مستعد احیا بیولوژیک رویشگاه مانگرو
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2‌. 1‌. تعاریف ..22

2‌. 1‌ .1‌. اکوسیستم جنگلهای مانگرو در جهان.. 23

2‌. 1‌ .2‌. گیاهان مانگرو 23

2‌. 1‌ .3‌. عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مانگروها 24

2‌. 2‌. توزیع و پراكنش جغرافیایی.. 25

2‌. 2‌ .1‌. موقعیت طبیعی رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان.. 25

2‌. 2‌ .2‌. پراكنش رویش‌های مانگرو در سواحل جنوبی ایران.. 26

2‌. 2‌. 2‌. 1‌. استان سیستان و بلوچستان.. 26

2‌. 2‌. 2‌. 2‌. استان هرمزگان (از شرق به غرب) 26

2‌. 2‌. 2‌. 3‌. استان بوشهر. 26

2‌. 2‌ .3‌. وسعت جنگل‌های مانگرو ایران.. 27

2‌. 2‌ .4‌. جنگل‌های مانگرو استان هرمزگان.. 30

2‌. 2‌. 4‌. 1‌. پراکنش..... 31

2‌. 2‌. 4‌. 2‌. وسعت.... 32

2‌. 3‌. تشریح پوشش گیاهی.. 34

2‌. 3‌ .1‌. عناصر درختی رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان.. 34

2‌. 3‌. 1‌. 1‌. درخت حرا 34

2‌. 3‌. 1‌. 2‌. درخت چندل.. 38

2‌. 3‌ .2‌. فنولوژی گونه‌های حرا و چندل.. 41

2‌. 3‌ .3‌. گونه‌های علفی همراه در رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان.. 43

2‌. 3‌ .4‌. ساختار جنگل‌های مانگرو رویشگاه سیریك... 43

2‌. 4‌. تصمیم گیری.. 48

2‌. 4‌ .1‌. تصمیم گیری چند معیاری ( MCDM ) 48

2‌. 4‌. 1‌. 1‌. مدلهای چند هدفه (MODM) 48

2‌. 4‌. 1‌. 1‌. مدل های چند شاخصه (MADM) 48

2‌. 4‌ .2‌. انواع مدلهای MADM... 50

2‌. 4‌. 2‌. 1‌. روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 50

2‌. 4‌ .3‌. معیارهای ارزیابی.. 53

2‌. 4‌ .4‌. نسبت سازگاری (C.R.) 53

2‌. 4‌ .5‌. سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) 55

2‌. 4‌ .6‌. سامانه پشتیبانی تصمیم گیری مکانی (SDSS) ...56